โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
   Ponimit School
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 

 

   


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ปี 2551


โครงการ คิดก้าวไกล เดินก้าวใหม่ ไปกับไบโอดีเซล
(รับซื้อนำ้มันพืชที่ใช้แล้ว)
ภาพกิจกรรมโครงการ
     
     
 
 
  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตจัดทำโครงการธนาคารสูตรคูณขึ้นเพื่อพัฒนาให้
  นักเรียนในโรงเรียนท่องสูตรคูณได้คล่องและเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์
  สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน ระดับสูงต่อไป
  
   

โครงการส่งเสริมการอ่าน (การอ่านคล่อง เขียนคล่อง)
 
 
การดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

 

 
 
 
 
ปฏิทิน
 
Download