โครงการ 5 ส
 
             โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม 5 ส เป็นอย่างมาก

      โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเทศถึง 3 ปีซ้อน และปัจุบันโรงเรียนได้เป็นศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน

      โดยโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท

      ปตท.จำกัดในการให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม 5สของโรงเรียน
 
 
 
โครงการส่งเสริมการอ่าน (การพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง)
 

       โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

    และที่สำคัญคือส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนอ่านและเขียนหนังสือได้คล่อง โดยโรงเรียนได้รับรางวัล

    Best of The Best จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

    ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน